آزمایشات غیرمخرب لیزر

کنیکها و تکنولوژیهای متفاوتی برای انجام آزمایشات غیرمخرب و ابزار و ادوات مورد نیاز در این تستها مورد استفاده قرار می گیرد اما یکی از جدیدترین تکنیکهای تستهای غیر مخرب استفاده از لیزر در دستگاههای آزمایشی می باشد. از اینرو سعی کردیم در این مقاله به توضیح مختصری در مورد خصوصیات کلی دستگاه لیزر در […]