گیج جوشکاری چیستند و کاربرد آن ها چیست؟

در صنعت امروزه اهمیت زیادی برای بازرسی های سازه ها و قطعات قائل می شوند. در بحث سازه های جوشکاری شده و کلا اتصالات جوش نیز این مبحث مورد توجه قرار می گیرد. دو روش متداول برای بازرسی های سازه ها و قطعات وجود دارد که می توان به بازرسی های مخرب و بازرسی های […]